โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

ชั้นเตรียมอนุบาล อายุครบ 2 ปีบรบูรณ์

ชั้นอนุบาล 1 อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ - นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
  - ผู้ปกรองที่มีสิทธิ์เบิก สามารถเบิกได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 เป็นต้นไป
  - ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รับเพิ่มตามความจุนักเรียน

 

หลักฐานการสมัคร

ผู้ปกครองนำนักเรียนมาในวันสมัครพร้อมหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน ผู้ปกครองรับรองสำเนา 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ผู้ปกครองรับรองสำเนา 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา (รับรองสำเนา) อย่างละ 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายนักเรียน (เห็นหน้าชัดเจน) 1 รูป
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. หลักฐานการศึาษาจากโรงเรียนเดิม (เฉพาะระดับประถมศึกษา) ได้แก่ ปพ. 1 สมุดรายงานผลการเรียน ระเบียนสะสม บัตรสุขภาพ

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน

รายการ เตรียม อนุบาล ประถม
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เบิกได้) - 2,756 2,671
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,970 - -
- ค่าอาหาร (อาหารว่างอนุบาล) 2,000 3,000 3,000
- ค่าซักฟอก 250 250 -
ค่าอาหารเสริม (นม) 600 - -
- ค่ากิจกรรมเสริมพิเศษ 500 - -
- ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ - - 1,000
- ค่าเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ - 1,000 1,000
- ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี 150 150 150
ค่าบำรุงห้องสมุด/ภาคเรียน - - 100
- ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร - 750 750
รวม 9,470 7,906 8,671

หมายเหตุ :

- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และนักเรียนอนุบาลเข้าใหม่เก็บค่าเครื่องใช้แรกเข้า 700.-

-เครื่องใช้แรกเข้าทางโรงเรียนจัดหาและดูแลให้ตลอดทั้งปี ดังนี้ แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้ากันเปื้อน ที่นอน หมอน

- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกาาปีที่ 6 ได้รับอุดหนุนอาหารเสริมนมทุกวัน ๆ ละ 1 ถุง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ที่แสดงในตารางเป็นการประมาณการจาก ปีการศึกษา 2560 ซึ่งใน ปีการศึกษา 2561 อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ปกครอง ทราบในวันมอบตัวอีกครั้ง

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนนักเรียนใหม่

- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาท ชำระในวันที่สมัคร ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้

ไม่ว่ากรณีใดๆ

- กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์ลาออกหลัง 7 วันหลังจากเปิดภาคเรียนทางโรงเรียน

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนตามประกาศของโรงเรียน

 

การมอบตัวนักเรียนใหม่
- มอบตัวพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561
- หากนักเรียนไม่มามอบตัวในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่ได้รับเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัครคืน

 

กำหนดการต่างๆ

- เรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 27 เมษายน 2561 หยุดวันสงกรานต์ วันที่ 12-17 เมษายน 2561 (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) ค่าเรียนพร้อมอาหารกลางวัน 3,000 บาท

- รับสิทธิ์อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมจำหน่ายแบบเรียน ชุดนักเรียน ชุดพละ

ระดับชั้นอนุบาล วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล และ ระดับชั้นประถมศึกษา วัน เสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

- เปิดเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

รับสมัคร

เรียน ภาคฤดูร้อน

มอบตัว

นักเรียนใหม่

ซื้อหนังสือ ชุดพละ อุปกรณ์ การเรียน

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่

1 พ.ย. 61

เป็นต้นไป

26 มี.ค. 61

ถึง

27 เม.ย.61

 

4-5 พ.ค. 61

 

12 พ.ค. 61

15 พ.ค. 61

 

ติดต่อขอระเบียบการได้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00น.

วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00น. (หยุดวันอาทิตย์)

หรือโทร 054 - 511988

 

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444